Współfinansowanie

Projekt realizuje

Nasze działania

Czynna ochrona gniazd

Ograniczamy starty w lęgach spowodowane przez człowieka podczas sianokosów i żniw. Ochrona lęgów polega na ich zabezpieczaniu ogrodzeniami z siatki. Ogrodzenia są ustawiane wokół gniazda na polach lub łąkach za zgodą ich właścicieli. Więcej na stronie pygargus.pl/ochrona

 • W czasie żniw ginie nieumyślne wiele piskląt z późnych lub powtarzanych lęgów. Fot. M. Rzępała

 • Dzięki czynnej ochronie gniazd zwiększamy sukces lęgowy błotniaka łąkowego. Fot. A. Łukijańczuk

Inwentaryzacja

Chcemy wiedzieć ile par błotniaka łąkowego gnieździ się w Polsce. Co roku staramy się objąć obserwacjami jak największą powierzchnię terenu, tak aby dokładnie ocenić liczebność tego gatunku w poszczególnych regionach. W latach 2013-2014 inwentaryzacja błotniaka łąkowego została przeprowadzona w 15 obszarach Natura 2000 położonych głównie na wschodzie kraju. W latach 2013-2014 oraz 2019-2019 przeprowadziliśmy liczenia na 100 losowo wybranych powierzchniach próbnych (kwadraty 10x10 km) w ramach "Krajowego Cenzusu Błotniaka Łąkowego" - pygargus.pl/cenzus

 • Samica błotnika łąkowego. Fot. A. Łukijańczuk

 • Samiec błotnika łąkowego. Fot. A. Łukijańczuk

Monitoring

Chcemy wiedzieć jakie zmiany zachodzą w populacji błotniaka łąkowego. Od 2008 r. na południowym Podlasiu monitorujemy stan populacji na 9 powierzchniach próbnych. Obecnie zebrane dany dotyczą jeszcze zbyt krótkiego okresu czasu aby można było wnioskować o jakiś trendach. Więcej na stronie na pygargus.pl/monitoring

 • Samiec błotniaka łąkowego. Fot. A. Łukijańczuk

 • Tokująca para błotniaka łąkowego. Fot. A. Łukijańczuk

Propagowanie czynnej ochrony w społeczeństwie

Poprzez rozmowy z rolnikami, prelekcje i szkolenia, dystrybucję wydawnictw o błotniaku łąkowym (folderów, filmu, naklejek, plakatu, stronę internetową), publikowanie artykułów w prasie lokalnej i ogólnopolskiej oraz udział w audycjach radiowych.

 • Stoisko na imprezie plenerowej organizowanej przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Fot. D. Krupiński

 • Wystawa plansz edukacyjnych w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Fot. D. Krupiński

Promocja programu rolnośrodowiskowego

Organizujemy szkolenia dla rolników. Prelekcje odbywają się w świetlicach wiejskich lub remizach strażackich w miejscowościach w pobliżu, których wykryliśmy kolonie lęgowe błotniaka łąkowego. Rolnicy otrzymują materiały o programie rolnośrodowiskowym oraz o błotniaku łąkowym.

 • Kuropatwa. Fot. A. Łukijańczuk

 • Chaber bławatek. Fot. D. Krupiński

Badania pokarmu

Zbieramy wypluwki i resztki pokarmu błotniaka łąkowego. Wypluwki są zbierane w gniazdach oraz przy specjalnie ustawianych do tego celu czatowniach – palikach wbitych w pobliżu gniazd. Monitorujemy przebieg lęgów za pomocą fotopułapek. Wiecej na pygargus.pl/pokarm

 • Skowronek - jedna z głównych ofiar błotniaka łąkowego. Fot. A. Łukijańczuk

 • Samica lądująca do gniazda ze schwytanym pasikonikiem zielonym. Fot. A. Łukijańczuk

Badania genetycznego

Zbieramy materiał genetyczny (pióra) w różnych regionów Polski i za zagranicą. Dane genetyczne pozwolą odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących różnych aspektów biologii i ekologii gatunku, trudnych bądź nawet niemożliwych do badania metodami tradycyjnymi (obserwacje, obrączkowania, odłowy). Więcej na pygargus.pl/genetyka

 • Materiałem genetycznym pobieranym u piskląt były pióra nadogonowe. Fot. N. Królikowska

 • Materiałem genetycznym pobieranym u ptaków dorosłych były pióra okrywowe. Fot. A. Łukijańczuk

Badania ekologii gatunku

Prowadzimy badania telemetryczne, które polegają na śledzeniu ptaków którym założyliśmy loggery GPS. Dzięki badaniom poznajemy m.in.: wielkość areałów osobniczych, preferencje siedliskowe oraz trasy migracji i miejsca zimowania. Więcej na stronie pygargus.pl/telemetria

 • Wyjmowanie z sieci schwytanej samicy. Fot. M. Cmoch

 • Samiec z loggerem GPS-UHF. Fot. D. Krupiński

Znakowanie ptaków

Pisklęta znakujemy kolorowymi obrączkami. Ptakom zakładamy dwie obrączki. Na lewą nogę obrączkę metalową – ornitologiczną, na prawą pomarańczową (kolor przydzielony dla Polski), na której widoczny jest czarny alfanumeryczny kod. Od roku 2015 ptaki dorosłe znakujemy znaczkami skrzydłowymi. Indywidualne oznakowanie ptaków umożliwia identyfikację każdego osobnika. Wiecej na stronie pygargus.pl/znakowanie

 • Znakowanie znaczkami skrzydłowymi. Fot. D. Krupiński

 • Zaobrączkowany młody błotniak łąkowy. Fot. A. Łukijańczuk

Organizowanie konferencji i warsztatów roboczych

Konferencje umożliwiają nam wymianę doświadczeń i informacji oraz propagowanie projektu. Warsztaty maja charakter roboczy, a ich głównym zadaniem jest planowanie działań na sezon lęgowy.

 • Uczestnicy międzynarodowej konferencji poświęconej błotniakowi łąkowemu w Warszawie. Fot. M. Cmoch

 • Prelekcja o ochronie błotniaka łąkowego w Polsce na konferencji we Francji. Fot. B. Koks.