Krajowy Plan Ochrony Błotniaka Łąkowego

Opracowanie projektu Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego było jednym z zadań w projekcie POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce”, który jest realizowany przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” ze środków Unii Europejskiej w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem opracowania dokumentu było określenie kierunków działań, mających ograniczyć lub wyeliminować istniejące oraz potencjalne zagrożenia dla błotniaka łąkowego oraz wskazać możliwości minimalizowania konfliktów pomiędzy wymogami ochrony gatunku a potrzebami społeczeństwa. Projekt Planu został tworzony na okres dziesięciu lat i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia kolejnego roku od daty zatwierdzenia przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Projekt Planu został stworzony przez grupę ekspertów, w skład ktorej wchodzili przedstawiciele Towarzystwa Przyrodniczego “Bocian” i Wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu (LIMOSA Jerzy Lewtak), przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz eksperci zewnętrzni. Pracą grupy koordynował przedstawiciel Wykonawcy.

Wersja robocza dokumentu została poddana konsultacjom społecznym. W okresie od stycznia do marca 2014 r. przeprowadzono 6 spotkań (w województwie: mazowieckim, lubelskim, podlaskim, łodźkim, wielkopolskim i dolnośląskim) z przedstawicielami różnych grup interesariuszy. Swoje uwagi można było również przekazywać za pomoca specjalnego formularza drogą mailową. W grudniu 2014 r. gotowa wersja projektu Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego została przekazana do zatwierdzenia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Koordynator zadania

Dominik Krupiński
Towarzystwo Przyrodnicze “Bocian”
e-mail: dominik@bocian.org.pl
tel. 22 822 54 22

Wykonawca Planu

Logos

LIMOSA Jerzy Lewtak
ul. Tetmajera 8, 21-500 Biała Podlaska
tel. kom. 662 065 826
e-mail: j.lewtak@gmail.com

Skład grupy ekspertów:

  • Dominik Krupiński – koordynator projektu, Towarzystwo Przyrodnicze “Bocian”
  • Mirosław Rzepała – Towarzystwo Przyrodnicze “Bocian”
  • Jerzy Lewtak – LIMOSA Jerzy Lewtak (wykonawca)
  • Dorota Łukasik – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Departament Ochrony Przyrody
  • Jakub Milczarek – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Departament Obszarów Natura 2000
  • dr Michał Żmihorski – Muzeum i Instytut Zoologii PAN (ekspert zewnętrzny)
  • dr Lechosław Kuczyński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ekspert zewnętrzny)

Opracowanie w formacie PDF

Dokument zatwierdzony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w dniu 20.08.2015 r.